اهم فعاليت ارزشيابي :

  1- ا رزشيابي اساتيد و اعضاء هيئت علمي از دیدگاههای مختلف

  2 - ارزشيابي گروههاي آموزشي

  3 تحلیل آزمون های دانشگاه

فعالیتهای واحد ارزشیابی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه به منظور ارتقاء دانش و آگاهی ارزشیابی و تاثیر آن بر فرایند آموزش- یادگیری، کارگاههای اختصاصی و ویژه ای را برای استادان در زمینه مختلف ارزشیابی مانند: طراحی پرسشنامه های ، ارزیابی درونی ،اعتباربخشی و.... اجرا می کند. همچنین طراحی و تهیه نرم افزارهای لازم برای انجام ارزیابی و پایش سیستم آموزشی را بر عهده دارد.

لازم است بخش ارزشیابی ماهیت محرمانه قاطع و محکمی داشته باشد. بدین معنا که تمامی مباحثات و گفتگوهای انجام شده با هر یک از استادان و افراد و نیز هرگونه گزارش حاصل از ارزشیابی اعضاء، باید به صورت سری و محرمانه باقی بماند.

عمده فعالیتهای انجام شده در این واحد عبارتند از:

·    برگزاری کارگاههای آموزشی به منظور ارتقا آگاهی و توانمندی اعضا هیات علمی در حوزه ارزشیابی

·    ترجمه، تدوین و تالیف در موضوعات سنجش، ارزیابی و اعتباربخشی

·    طراحی و تهیه نرم افزار ارزشیابی عملکرد استادان

·    راه اندازی نرم افزار ارزیابی درونی و بهره برداری از آن در گروههای داوطلب اجرای طرح

·    همکاری در تدوین شاخصهای عملکردی و آموزشی دانشگاه

·    ارزیابی کیفیت آموزشی دانشگاه از نقطه نظر دانش آموختگان

·    ارزیابی دوره های کارآموزی و کارورزی در عرصه از نظر دانش آموختگان

·    همکاری در تدوین شاخصهای اختصاصی آموزشی و بالینی دانشکده پزشکی

·    ارزیابی عملکرد آموزشی استادان دانشگاه از نظر فراگیران

·    اجرای ارزیابی بیرونی در گروههای آموزشی با همکاری وزارتخانه متبوع

·    ارزشیابی کارگاههای آموزشی اعضاء هیئت علمی که در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه برگزار می گردد.