اهم فعالیت های انجام شده واحد پایش آموزش در عرصه  در سال 1397:

1-برگزاری جلسات معرفی عملکرد مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی و معاونت آموزشی به اعضای  هیات علمی گروههای آموزشی

2- برگزاری جلسات رفع مشکلات دانشجویان در بیمارستان با حضور  مسئولین بیمارستان و مسئولین گروه ها ی آموزشی رشته های پزشکی، پرستاری، مامایی و پیراپزشکی

4- برگزاری جلسات رفع مشکلات دانشجویان بهداشت، پرستار ی ، مامایی و پزشکی  در مراکز جامع خدمات سلامت با مسئولین دانشکده بهداشت ، دانشکده پزشکی و دانشکده پرستار ی، مامایی

3- عقد قرار داد معاونت آموزش با معاونت بهداشتی در خصوص وظایف و محدوده عملکرد ، تجهیزات و امکانات  آموزشی مراکز جامع خدمات سلامت و همچنین وظایف دانشجویان و مربیان ، در زمان حضور در مراکز جامع خدمات سلامت

4- پایش کلیه رشته های  بهداشت ، پرستاری، مامایی و پیزاپزشکی( علوم آزمایشگاهی، فناوری اطلاعات سلامت، هوشبری، اتاق عمل،  رادیولوژی) در  دو نوبت پایش ترم های بهمن 96-97 و مهر 97

5- پایش کلیه گروههای پزشکی در  دو نوبت پایش ترم بهمن 96-97و تابستان 97 و مهر 97

6-پایش عملکرد آموزشی و امکانات موجود در مراکز جامع سلامت در یک نوبت پایش بهمن 96-97و تابستان 97

7-تدوین شیوه نامه پایش آموزش در عرصه

8- تدوین پرسشنامه پایش آموزش در عرصه

9- تدوین آیین نامه و شیوه نامه عملکرد EDO های دانشکده ها و همچنین آیین نامه و شیوه نامه عملکرد EDO های بیمارستانی

10- تغییر و انتصاب مسئولین جدید جهت EDO دانشکده ها و ابلاغ دستورات عملکرد EDO به ایشان از طریق جلسات همنشینی با EDC و همچنین ارسال آیین نامه

11- برگزاری جلسات بحث با دانشجویان در خصوص موارد خاص ارائه آموزش به دانشجو مثلا ادغام دروس تئوری و عملی و نحوه آموزش و عملکرد گروهها و بیمارستانهای آموزشی در این خصوص

12-برگزاری جلسات با معاونت آموزشی در خصوص عملکرد واحد پایش برنامه آموزش در عرصه و ارائه گزارش پایش به ایشان